Algemene voorwaarden winactie ‘Efteling-kaartjes’

Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op deze winactie op de website van www.Licener.nl. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Pronova Laboratories B.V. kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.

3 – De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.

4 – Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

5 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.

6 – De prijs is persoonsgebonden en wordt toegekend aan de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Pronova Laboratories B.V. gerechtigd een andere winnaar te trekken.

7 – De prijs wordt toegekend in de vorm van vijf (5) Efteling e-tickets. Pronova Laboratories B.V. is niet verantwoordelijk voor enige verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (digitale verzending) van de prijs.

8 – De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door (een medewerker van) Pronova Laboratories B.V. De datum van levering van de prijs zal in overleg met de winnaar van de prijs worden bepaald.

9 – Daar de prijs bestaat uit toegangskaarten voor Efteling, kan er bij afgelasting/onverwachte parksluiting/andere vorm van overmacht geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

10 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie. Pronova Laboratories B.V. mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring website).

11 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Pronova Laboratories B.V. gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

12 – Binnen enkele weken na sluitingsdatum van de winactie zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze ( bijvoorbeeld persoonlijk of per mail) aan de winnaar worden overhandigd.

13 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Pronova Laboratories B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

14 –Pronova Laboratories B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.

15 – Pronova Laboratories B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de winactie.

16 – Pronova Laboratories B.V. is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

17 – Pronova Laboratories B.V. is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Pronova Laboratories B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door Pronova Laboratories B.V. op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.

18 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

19 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Pronova Laboratories B.V. zal zo spoedig mogelijk reageren.

20 – Deelname aan de actie loopt tot en met 31 December 2018.